วิเศษสินธุ์ ฉ. (2018). การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย. Al-HIKMAH Journal, 7(14), 93–100. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113050