ยอดมณี เ. (2018). การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ: แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. Al-HIKMAH Journal, 7(14), 141–149. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113056