อับดุลลอฮ์หะซัน ฟ., & แวอุเซ็ง น. (2018). The State, Problems and development on academic administration of Fatoni University. Al-HIKMAH Journal, 5(9), 83–94. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/115218