มั่นคงพิทักษ์กุล ส., ธำรงธัญวงศ์ ส., สหพัฒนา ป., & จิตร์ภิรมย์ศรี ศ. (2018). การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นโยบาย กระบวนการ และ ผลลัพธ์. Al-HIKMAH Journal, 6(12), 35–53. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116340