รงเรือง ส. (2018). ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนของวัยรุ่นมุสลิม ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ ประเทศไทย. Al-HIKMAH Journal, 6(12), 55–69. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116342