ทอดทิ้ง พ., & ยี่สุ่นทรง อ. (2018). สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา. Al-HIKMAH Journal, 6(12), 121–135. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116352