พัฒนปรีชาวงศ์ อ., แวนาแว อ., & เจ๊ะหะ ม. (2018). การซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม. Al-HIKMAH Journal, 2(4), 89–92. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119053