มะมิง ม., แวนาแว อ., & เจ๊ะหะ ม. (2018). การซื้อขายแบบมุรอบะหะฮฺของสถาบันการเงินอิสลามในจังหวัดปัตตานี. Al-HIKMAH Journal, 3(5), 115–117. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119077