มะห์มูด ม. บ., ลีบา ม., & หะมะ ซ. (2018). The Developmental Role of Istina’ Contract in Developing Countries. Al-HIKMAH Journal, 4(7), 77–90. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119079