ศาสนพิทักษ์ อ., คงประดิษฐ์ ส., & ธำรงอาจริยกุล จ. (2019). มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศบรูไน. Al-HIKMAH Journal, 9(17), 115–123. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/126127