แซวกระโทก ส., วิบูลรังสรรค์ ส., หลินเจริญ เ., & ปาณาวงษ์ ช. (2019). การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. Al-HIKMAH Journal, 9(17), 145–153. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/135180