สาระนะ ม., & แตอาลี อ. (2019). มะฮัรตามกฎหมายอิสลาม : สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของมุสลิม ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. Al-HIKMAH Journal, 9(18), 45–56. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/135445