ยีปาโล๊ะ ม., ขจรกิตติยา เ., ศิวดำรงพงศ์ ว., & เล๊าะแม ย. (2019). สภาพการณ์และความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนฯ รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. Al-HIKMAH Journal, 8(16), 135–143. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/139211