บุญรัตน์ ว., & ปฤชากุล ว. (2019). “เมียฝรั่ง” ในวรรณกรรมไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540. Al-HIKMAH Journal, 9(18), 119–129. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/139936