อาแล ณ., & สินจรูญศักดิ์ ฐ. (2018). ทักษะทางวิชาชีพ ด้านความชำนาญในการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางบัญชีใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคใต้. Al-HIKMAH Journal, 8(16), 11–19. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/168398