จะปะเกีย อ., จันทร์กิ่งทอ ก., & จันทร์กิ่งทอง ว. (2018). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.). Al-HIKMAH Journal, 8(16), 163–176. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/168435