สิงห์ขจร ส., ศรดี ส., ท่อแก้ว ว., & บุญศิริ ก. (2019). Communication in Popularity Building of Political Local Leaders. Al-HIKMAH Journal, 9(18), 197–210. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/238555