มะแก้ว ป. (2021). การศึกษาแบบบูรณาการ กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบบูรณาการด้านกิจกรรม. Al-HIKMAH Journal, 10(20), 13–22. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/242908