นุรักษ์ จ. (2021). การพัฒนาจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา. Al-HIKMAH Journal, 11(22), 1–8. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/248625