เส็นหลีหมีน น. (2021). การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกีเซล(Gesell) สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเครือข่ายที่ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ. Al-HIKMAH Journal, 11(22), 81–90. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/248631