สาเม๊าะ อ. (2021). ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3. Al-HIKMAH Journal, 11(22), 235–248. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/249785