หะยีเหย็บ ส. . . (2021). สภาพปัญหา ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาการศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล. Al-HIKMAH Journal, 11(22), 219–233. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/253207