จาปรัง ธ. การสื่อสารภายในองค์กรกับการประยุกต์หลักการและการปฎิบัติในทัศนะอิสลาม. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 35–44, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111856. Acesso em: 28 may. 2024.