หะยีสาอิ ี. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการแผนจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 1–13, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111929. Acesso em: 20 may. 2024.