มันยุนุ ม. การประยุกต์ใช้อักษรโดดในอัล-กุรอาน ในการจัดการเรียนการสอน. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 15–22, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111930. Acesso em: 28 may. 2024.