หลังปูเต๊ะ ส. แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 23–35, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/111932. Acesso em: 24 may. 2024.