ภูยุทธานนท์ อ. วิดีโออาร์ต ภาวะกดดันของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมลายูปาตานี. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 7, n. 13, p. 1–13, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112341. Acesso em: 21 may. 2024.