อัซซอลีฮีย์ ม.; รักษ์พลเมือง ช.; บุญประกอบ พ. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 7, n. 13, p. 45–58, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112345. Acesso em: 21 may. 2024.