ใหมคง เ.; สันติวรานนท์ ส.; สร้อยเพชรเกษม ช. ปัจจัยพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 7, n. 13, p. 71–79, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112347. Acesso em: 20 may. 2024.