พุ่มไสว ภ.; ขุนเพชร ส.; ชัยกุล ป.; เต๊ะหละ อ. การใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 7, n. 13, p. 81–96, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112380. Acesso em: 21 may. 2024.