เหมกรณ์ ภ.; วิรัชนิภาวรรณ ว. การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 7, n. 13, p. 97–112, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/112382. Acesso em: 23 may. 2024.