แสงวนิชย์ ส. อิสลามและมนุษย์. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 59–69, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113015. Acesso em: 26 may. 2024.