แก้วสีขาว ว.; ปิลันธนานนท์ น. การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูภาษาไทยโดยใช้วิธีการสแกฟโฟล์ดิง กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 7, n. 14, p. 69–78, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113047. Acesso em: 28 may. 2024.