วณิชย์กุล ณ. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวในประเทศอิหร่าน ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 7, n. 14, p. 79–91, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113048. Acesso em: 28 may. 2024.