วิเศษสินธุ์ ฉ. การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 7, n. 14, p. 93–100, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113050. Acesso em: 26 may. 2024.