ยอดมณี เ. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ: แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 7, n. 14, p. 141–149, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/113056. Acesso em: 27 may. 2024.