มั่นคงพิทักษ์กุล ส.; ธำรงธัญวงศ์ ส.; สหพัฒนา ป.; จิตร์ภิรมย์ศรี ศ. การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: นโยบาย กระบวนการ และ ผลลัพธ์. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 6, n. 12, p. 35–53, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116340. Acesso em: 24 may. 2024.