รงเรือง ส. ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนของวัยรุ่นมุสลิม ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ ประเทศไทย. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 6, n. 12, p. 55–69, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116342. Acesso em: 21 may. 2024.