ทอดทิ้ง พ.; ยี่สุ่นทรง อ. สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 6, n. 12, p. 121–135, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/116352. Acesso em: 26 may. 2024.