มะมิง ม.; แวนาแว อ.; เจ๊ะหะ ม. การซื้อขายแบบมุรอบะหะฮฺของสถาบันการเงินอิสลามในจังหวัดปัตตานี. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 3, n. 5, p. 115–117, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/119077. Acesso em: 29 may. 2024.