แก้วกำพฤกษ์ ส.; ลิ่วคุณูปการ น.; กุฏิภักดี ฐ.; มั่นเศรษฐวิทย์ ศ. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM)และหมวดธุรกิจโลจิสติกส์ (TRANS) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 9, n. 17, p. 77–90, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/130169. Acesso em: 28 may. 2024.