ศุภอักษร ช.; ลิ่วคุณูปการ น.; กุฏิภักดี ฐ.; มั่นเศรษฐวิทย์ ศ. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจาก ส่วนต่างราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล และบริการด้านสุขภาพ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 9, n. 17, p. 29–42, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/130170. Acesso em: 21 may. 2024.