สิงห์ศักดิ์ตระกูล ด.; ลิ่วคุณูปการ น.; กุฏิภักดี ฐ.; มั่นเศรษฐวิทย์ ศ. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทน จากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทในหมวดธุรกิจพาณิชย์ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 9, n. 18, p. 17–32, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/130176. Acesso em: 21 may. 2024.