แซวกระโทก ส.; วิบูลรังสรรค์ ส.; หลินเจริญ เ.; ปาณาวงษ์ ช. การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ ในการส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 9, n. 17, p. 145–153, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/135180. Acesso em: 27 may. 2024.