ยีปาโล๊ะ ม.; ขจรกิตติยา เ.; ศิวดำรงพงศ์ ว.; เล๊าะแม ย. สภาพการณ์และความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนฯ รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 8, n. 16, p. 135–143, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/139211. Acesso em: 21 may. 2024.