อาแล ณ.; สินจรูญศักดิ์ ฐ. ทักษะทางวิชาชีพ ด้านความชำนาญในการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางบัญชีใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคใต้. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 8, n. 16, p. 11–19, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/168398. Acesso em: 28 may. 2024.