จะปะเกีย อ.; จันทร์กิ่งทอ ก.; จันทร์กิ่งทอง ว. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.). Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 8, n. 16, p. 163–176, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/168435. Acesso em: 20 may. 2024.