สิงห์ขจร ส.; ศรดี ส.; ท่อแก้ว ว.; บุญศิริ ก. Communication in Popularity Building of Political Local Leaders. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 9, n. 18, p. 197–210, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/238555. Acesso em: 21 may. 2024.