มะแก้ว ป. การศึกษาแบบบูรณาการ กรณีศึกษา การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบบูรณาการด้านกิจกรรม. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 10, n. 20, p. 13–22, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/242908. Acesso em: 21 may. 2024.