นุรักษ์ จ. การพัฒนาจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา. Al-HIKMAH Journal, [S. l.], v. 11, n. 22, p. 1–8, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/248625. Acesso em: 27 may. 2024.